Immateriella kulturarvet

10.08.2021 kl. 11:14

Enkät till lokalsamhällen gällande det immateriella kulturarvets situation och verksamhet i Finland 2021

 

Finland anslöt sig 2013 till Unescos konvention om tryggande av immateriellt kulturarv. Museiverket ansvarar för genomförandet av konventionen i Finland. I slutet av 2021 rapporterar Finland för första gången till UNESCO om genomförandet av konventionen om det immateriella kulturarvet. Rapporteringen utförs vart sjätte år.


Med hjälp av denna enkät samlar vi in ​​information från lokalsamhällen med levande kulturarv om det immateriella kulturarvets situation och verksamhet i Finland. Enkäten riktar sig till lokalsamhällen som är verksamma inom det immateriella kulturarvet: föreningar, museer, amatörgrupper, utbildningsaktörer och andra organisationer. Enkäten syftar till att göra en bred kartläggning av tillståndet och verksamheten gällande skyddet av det immateriella kulturarvet. Med hjälp av svaren på enkäten får vi värdefull information som vi använder för att utarbeta Finlands rapport.

Syftet med konventionen är att främja skyddet av det immateriella kulturarvet, garantera att olika lokalsamhälles, gruppers och individers immateriella kulturarv respekteras, samt öka medvetenheten om betydelsen av det immateriella kulturarvet. Kärnan i konventionen är lokalsamhällen, grupper och individer som ägnar sig åt kulturarv.

Konventionen förverkligas i Finland genom åtgärder som främjar och värnar om skyddet av det immateriella kulturarvet i allmänhet, till exempel när det gäller utbildning, forskning eller dokumentering. Målet är att stödja lokalsamhällenas förutsättningar att utöva och överföra sitt levande immateriella kulturarv från generation till generation.

I Unescos konvention avser immateriellt kulturarv sedvänjor, skildringar, uttryck, kunskap, färdigheter – liksom tillhörande redskap, föremål och kulturella miljöer – som lokalsamhällen, grupper och i vissa fall enskilda personer erkänner som en del av sitt kulturarv. Det kan till exempel vara fester och sedvänjor, muntliga traditioner, scenkonst, hantverkstraditioner, mattraditioner, spel och lekar eller kunskaper, färdigheter och sedvänjor gällande naturen och universum. Alla dessa områden är därför föremål för rapporteringen. 

När du fyller i enkäten kan du välja vilka områden och frågor du svarar på. Du kan också spara dina svar och fortsätta att svara senare. Enkäten pågår till den 31 augusti 2021. https://link.webropol.com/s/levandekulturarv  

Länken får gärna delas vidare till andra aktörer.

Vi hoppas att lokalsamhällena besvarar frågorna främst ur perspektivet för det egna levande kulturarvet. Om lokalsamhällets medlemmar också har expertis inom andra områden av kulturarv är det också möjligt att ge ytterligare information om dem.

Mer information
Leena Marsio, Museiverket leena.marsio@museovirasto.fi tfn. 029533  6017
http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv 
Wikiförteckning över det levande kulturarvet  
Rapportmallen i sin helhet på Unescos webbplats

Susanne Lagus